PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU "GLAM CARD CALLIOPE"

Vážený zákazník, nižšie sú uvedené podmienky nášho vernostného programu "Glam Card Calliope".

1) Organizátor > Organizátorom vernostného programu Glam Card Calliope, ktorý bude prebiehať prostredníctvom vydania zvláštnej vernostnej karty, je spoločnosť Teddy SpA so sídlom v Rimini (RN - Taliansko), via Coriano no. 58, DIČ 00953910403.

2) Príjemcovia programu Glam Card Calliope a vernostnej karty > Príjemcovia programu Glam Card Calliope, a teda aj vernostnej karty sú všetci zákazníci starší ako 18 rokov, ktorí nakupujú v obchodoch siete Calliope.

3) Čo je vernostná karta? > Vernostná karta umožňuje držiteľovi zúčastniť sa vernostného programu Glam Card Calliope, konkrétne všetkých propagačných kampaní určených pre držiteľa vernostnej karty v súlade s príslušnými predpismi, ktoré vždy zverejňujú zúčastnené predajne a ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.calliope.style. Vernostnú kartu je možné spojiť len s jednou osobou. Držiteľ karty má právo iba na jednu vernostnú kartu, ktorú môže využívať len na osobnú potrebu, nie na komerčné účely.

4) Vydanie vernostnej karty > Vernostná karta sa vydáva úplne zadarmo po správnom, úplnom a pravdivom vyplnení príslušného formulára žiadosti, ktorý je k dispozícii vo všetkých predajniach siete Calliope. Zákazníci môžu o kartu tiež požiadať na webovej stránke www.calliope.style, alebo ak je k dispozícii, prostredníctvom mobilnej aplikácie Glam Card Calliope alebo na príslušných kontaktných miestach v predajniach. Nevyplnenie formulára alebo jeho neúplné a/alebo nepravdivé vyplnenie, rovnako ako neoznámenie alebo neúplné a/alebo nepravdivé oznámenie relevantných údajov bude mať za následok nevydanie alebo zrušenie platnosti karty. Držiteľ karty sa tiež zaväzuje bezodkladne nahlásiť Teddy SpA akékoľvek zmeny osobných údajov. Osobné údaje poskytnuté držiteľom karty bude Teddy SpA spracúvať v súlade s ustanoveniami Nariadenia EÚ 2016/679 a vnútroštátnych zákonov týkajúcich sa bezpečnosti a spracúvania osobných údajov na území EÚ, ako sa uvádza v zásadách ochrany osobných údajov poskytnutých žiadateľom o vstup do vernostného programu Glam Card Calliope v čase podania žiadosti, ktoré sú tiež uvedené v poznámke pod čiarou k týmto podmienkam (ide o ich neoddeliteľnú a významnú súčasť).

5) Využitie vernostnej karty > Na plné využívanie výhod ponúkaných vernostnou kartou musí držiteľ predložiť kartu, alebo ak bude k dispozícii, kód mobilnej aplikácie pred vydaním bloku za produkty zakúpené v predajni siete Calliope. Pri nákupoch uskutočnených prostredníctvom webovej stránky www.calliope.style je nevyhnutné v okamihu, kedy je počas procesu nákupu táto možnosť držiteľovi ponúknutá, uviesť identifikačné údaje vernostnej karty. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné využívať vernostnú kartu na viac ako päť transakcií počas jediného dňa.

6) Platnosť a zrušenie vernostného programu a vernostnej karty > Platnosť vernostného programu Glam Card Calliope, rovnako ako príslušná vernostná karta a mobilná aplikácia nemôže vypršať, spoločnosť Teddy SpA si však vyhradzuje právo ich kedykoľvek bez upozornenia zrušiť, ak sú použité podvodným, nesprávnym alebo iným spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť škodu Teddy SpA, a tiež v prípade využívania uvedeného nástroja v rozpore s týmito podmienkami. Zrušenie platnosti vernostnej karty znamená zneplatnenie karty aj všetkých nevyužitých výhod na nej nazbieraných. Spoločnosť Teddy SpA si vyhradzuje právo odobrať všetky výhody, ktoré boli získané nezákonne (body, ceny, zľavy a pod.), a tiež právo podniknúť právne kroky voči držiteľovi zrušenej karty.

7) Strata, poškodenie, odcudzenie, nefunkčnosť, falšovanie alebo manipulácia s vernostnou kartou > V prípade straty, poškodenia, odcudzenia alebo nefunkčnosti vernostnej karty musí príslušný držiteľ túto udalosť okamžite nahlásiť spoločnosti Teddy SpA, ktorá sa po overení totožnosti zaväzuje v primeranej lehote zrušiť a nahradiť starú vernostnú kartu novou kartou a pripísať na ňu všetky získané a nevyužité výhody. Spoločnosť Teddy SpA si vyhradzuje právo overiť platnosť predloženej vernostnej karty a odmietnuť kartu, ktorá bola sfalšovaná alebo s ktorou bolo manipulované iným spôsobom. Spoločnosť Teddy SpA nie je zodpovedná za podvodné, nesprávne alebo protizákonné použitie vernostnej karty. Spoločnosť Teddy SpA nie je zodpovedná za priame ani nepriame následky spojené s nefunkčnosťou vernostnej karty alebo systémov slúžiacich na jej prevádzku, ku ktorej dôjde nezávisle od jej vôle. Spoločnosť Teddy SpA sa v každom prípade zaväzuje urobiť všetko potrebné na zabezpečenie toho, aby držitelia získali späť všetky získané a nevyužité výhody.

8) Navrátenie vernostnej karty > Držiteľ vernostnej karty môže kartu kedykoľvek vrátiť spoločnosti Teddy SpA. Vrátenie karty znamená vzdanie sa všetkých získaných a nevyužitých výhod.

9) Zmena podmienok > Spoločnosť Teddy SpA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky vernostného programu Glam Card Calliope podľa vlastného uváženia a bez nutnosti oznámenia držiteľom vernostných kariet. V prípade zmeny podmienok vernostného programu bude nové znenie podmienok okamžite k dispozícii držiteľom kariet v príslušných predajniach siete Calliope a bude tiež zverejnené na webovej stránke www.calliope.style. Preto láskavo vyzývame zainteresovaných zákazníkov, aby tieto stránky pravidelne navštevovali a uistili sa, že majú aktuálne informácie o zmenách.

10) Prijatie týchto podmienok > Podpísanie formulára žiadosti o vstup do programu Glam Card Calliope, rovnako ako účasť v tomto programe prostredníctvom webovej stránky www.callipoe.style, alebo ak bude k dispozícii, prostredníctvom mobilnej aplikácie či kontaktných miest v predajniach implikuje plné a bezpodmienečné prijatie všetkých ustanovení týchto podmienok, ktoré sú k dispozícii držiteľom kariet v predajniach siete Calliope, zverejnené na webovej stránke www.calliope.style, ďalej sú k dispozícii v príslušnej sekcii mobilnej aplikácie a budú odovzdané spolu s formulárom žiadosti pri vydaní vernostnej karty.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený zákazník, v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 a vnútroštátnymi zákonmi ohľadom bezpečnosti a spracúvania Vašich osobných údajov v rámci EÚ by sme Vás radi informovali, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme získali, keď ste sa prihlásili do vernostného programu " Glam Card Calliope ", budú spracúvané v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi a podľa zásad korektnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany Vášho súkromia vyžadovaných vyššie uvedenými zákonmi. Vernostný program "Glam Card Calliope" je vernostný projekt (talianskej spoločnosti) Teddy SpA so sídlom v Rimini (RN), via Coriano n. 58, ktorá je majiteľom ochrannej známky Calliope propagovanej v Slovenskej republike v spolupráci so (slovenskou spoločnosťou) TerraModa s.r.o., so sídlom Obchodná 68, 811 06 Bratislava, IČO 35 865 580, ktorá je partnerom Teddy SpA.

Získavanie a spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje získava na území Slovenskej republiky spoločnosť TerraModa s.r.o. v mene Teddy SpA. Údaje získané na území Slovenskej republiky budú zasielané Teddy SpA, ktorá ich bude spracúvať v súlade s Nariadením EÚ 679/2016 a príslušnými vnútroštátnymi zákonmi.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Teddy SpA, ktorá je oprávnená spolupracovať s konkrétnymi sprostredkovateľmi vymenovanými v súlade s uvedenými zákonmi. Aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov si môže dotknutá osoba vyžiadať e-mailom na adrese help@calliope.style.

Účely spracúvania

Osobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:

  1. a) vydanie vernostnej karty a riadenie činností, ktoré nie je možné vykonávať v anonymnej podobe a ktoré sú nevyhnutné pre umožnenia odberateľovi vernostného programu "Glam Card Calliope" využívať ponúkané výhody vrátane zliav a ďalších obchodných akcií, na pripisovanie bodov a na poskytovanie ďalších vedľajších služieb odberateľovi ako dotknutej osobe;
  2. b) na priamy marketing, ako je zasielanie - e-mailom alebo cez SMS - reklamných oznámení, informácií a/alebo propagačných materiálov týkajúcich sa značkových produktov alebo služieb, ktoré dodáva a/alebo propaguje značka Calliope, vrátane darčekov a vzoriek zadarmo, a to vždy s Vaším predchádzajúcim písomným súhlasom;
  3. c) na vykonávanie profilovania osobných údajov v individuálnej a/alebo hromadnej forme a štatistickú analýzu týchto údajov napríklad za účelom analýzy nákupného výberu alebo hodnotenia úrovne spokojnosti s ponúkanými produktmi a službami, a to vždy po predchádzajúcom písomnom súhlase. Ďalšie informácie týkajúce sa použitých postupov a významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania si môže dotknutá osoba vyžiadať e-mailom na adrese help@calliope.style.

Spôsoby spracúvania

Osobné údaje bude na Slovensku získavať a spracúvať TerraModa s.r.o. menom Teddy SpA, a to pomocou elektronických zariadení a/alebo papierových kópií, na nižšie stanovené účely, pričom budú dodržiavané - aj počas zasielania údajov (cez internet) spoločnosti Teddy SpA - primerané postupy a opatrenia slúžiace na ochranu súkromia osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú. Spracúvanie osobných údajov zo strany Teddy SpA bude vykonávané pomocou elektronických zariadení a/alebo papierových kópií výhradne na nižšie stanovené účely, pričom budú dodržiavané príslušné postupy a opatrenia slúžiace na ochranu súkromia osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Právny základ

Hore uvedené spracúvanie osobných údajov je podmienené prijatím podmienok vernostného programu "Glam Card Calliope" a poskytnutím súhlasu dotknutej osoby.

Povaha spracúvania osobných údajov a ich poskytovanie

Poskytnutie osobných údajov na účely uvedené v bode a) predchádzajúcej časti je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou na vydanie vernostnej karty. V prípade neposkytnutia týchto údajov nemožno kartu vydať. Poskytnutie osobných údajov na účely uvedené v písmenách b) a c) predchádzajúcej časti je dobrovoľné a odmietnutie ich poskytnutia, rovnako ako neposkytnutie súhlasu s ich použitím znemožňuje prevádzkovateľovi vykonávať priamy marketing a profilovanie osobných údajov, nebráni však dotknutej osobe získať vernostnú kartu a čerpať výhody s ňou spojené. Osobné údaje budú spracúvané zamestnancami, ktorých zamestnáva priamo prevádzkovateľ a/alebo konkrétni sprostredkovatelia menovaní prevádzkovateľom v súlade s príslušnými zákonmi. Získané osobné údaje môže Teddy SpA zdieľať so spoločnosťami skupiny Teddy, ktoré ich môžu využívať na tie isté účely. S výhradou vyššie uvedeného nebudú tieto údaje za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám s výnimkou tých, ktoré majú právo na prístup k týmto údajom zo zákona, alebo v prípade nariadenia príslušných úradov, a ďalej s výnimkou osôb, vrátane externých a/alebo zahraničných zamestnancov, ktorých prevádzkovateľ zamestnáva na vykonávanie činností týkajúcich sa obchodných postupov a/alebo doplnkových činností súvisiacich s vernostným programom "Glam Card Calliope" a s poskytovaním služieb a výhod s ním súvisiacich, vrátane dodávateľov softvéru, webových aplikácií a úložných služieb poskytovaných tiež prostredníctvom cloudových systémov. V súlade s podmienkami vernostného programu "Glam Card Calliope" nemôžu byť získané osobné údaje prenesené na servery mimo územia EÚ. V tomto prípade garantuje Teddy SpA úroveň zabezpečenia vyššiu, než ktorú vyžaduje Nariadenie EÚ 679/2016 a príslušné vnútroštátne zákony.

Doba spracúvania

Osobné údaje budú spracúvané po dobu zodpovedajúcu účasti dotknutej osoby vo vernostnom programe "Glam Card Calliope". Ak dotknutá osoba vystúpi z vernostného programu "Glam Card Calliope", bude spoločnosť Teddy SpA spracúvať jej osobné údaje len za účelom preukázania splnenia svojich povinností (do vypršania lehoty súvisiacej s týmito povinnosťami).

Poverená osoba na ochranu osobných údajov

Aktualizované informácie od poverenej osoby na ochranu osobných údajov (ak bola ustanovená) si môže dotknutá osoba vyžiadať e-mailom na adrese dpo@calliope.style

Právo dotknutej osoby

Osoby, na ktoré osobné údaje odkazujú, môžu kedykoľvek využiť svoje práva voči prevádzkovateľovi v súlade s príslušnými predpismi. Tieto práva je možné využiť najmä na nasledujúce účely:

  1. a) prístup k údajom a získanie potvrdenia o existencii alebo neexistencii osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, a to aj pokiaľ nie sú doposiaľ registrované, a doručenie týchto informácií v zrozumiteľnej podobe;
  2. b) zistenie zdroja osobných údajov, postupov a spôsobov spracúvania, postupov dodržiavaných v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva pomocou elektronických zariadení, osobných údajov sprostredkovateľa, ostatných „prevádzkovateľov“ a „zástupcov“, ktorí boli vymenovaní v súlade so zákonom, osôb alebo kategórií osôb, ktorým môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo ktoré sa s nimi môžu oboznámiť v rámci svojej funkcie povereného zástupcu na území členského štátu, a/alebo „prevádzkovateľa“ a/alebo „sprostredkovateľa“;
  3. c) zabezpečiť aktualizáciu, opravenie a zjednotenie osobných údajov a ich prenositeľnosť;
  4. d) zabezpečiť vymazanie, obmedzenie prístupu, prevedenie do anonymnej podoby alebo zablokovanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané v rozpore so zákonom, vrátane údajov, ktoré nie je nevyhnutné ukladať na účely vykonávania činností, na ktorý boli tieto údaje získané alebo sa následne spracúvajú;
  5. e) vyžiadať si potvrdenie, že vyššie uvedené postupy boli oznámené osobám, ktorým boli príslušné údaje oznámené alebo poskytnuté, okrem prípadov, keď takýto postup nie je možný alebo zahŕňa využitie prostriedkov, ktoré sú vzhľadom na právo, ktorému má byť vyhovené evidentne neprimerané;
  6. f) vzniesť oprávnenú námietku proti úplnému alebo čiastočnému spracúvaniu osobných údajov, a to aj pokiaľ je toto spracúvanie vzhľadom na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, primerané, a voči spracúvaniu osobných údajov za účelom zasielania reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumu trhu alebo zasielania obchodných informácií.

 

Dotknutá osoba má právo vzniesť sťažnosť na príslušnom orgáne dohľadu (v Slovenskej republike ide o „Úrad na ochranu osobných údajov“ a v Taliansku „Garante per la protezione dei dati“). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom vykonania uvedených práv môže dotknutá osoba kontaktovať priamo prevádzkovateľa na nasledujúcej e-mailovej adrese: dpo@calliope.style

Prihlásenie