ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Teddy S.p.A. venuje maximálnu pozornosť dôvernosti, ochrane a bezpečnosti osobných údajov týkajúcich sa osôb, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Vyzývame používateľa týchto stránok, aby si prečítal všetky časti tohto dokumentu, v ktorom sú uvedené všetky spôsoby spravovania stránok s odkazom na spracovanie osobných údajov osôb, ktoré ich navštívia.

Tento dokument má informatívny charakter v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13 a uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov o spracovaní osobných údajov pre všetkých, ktorí navštívia internetové služby Teddy S.p.A., prístupné prostredníctvom webových stránok www.calliope.style.

Toto vyhlásenie je vypracované a platné výhradne pre tieto stránky, pre žiadne iné internetové stránky, s ktorými sa používateľ prípadne zoznámi prostredníctvom odkazov na týchto stránkach. Teddy S.p.A. nemá žiadnu kontrolu nad ostatnými stránkami, ani nad postupmi, ktoré sa na nich uplatňujú pre ochranu osobných údajov, a preto odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov všetkých subjektov, s ktorými prídete do konatktu skôr, než im zveríte svoje osobné údaje.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je Teddy S.p.A., so sídlom na ul. Coriano č . 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email dpo@calliope.style.

Sprostredkovateľ

Tam, kde je to možné, údaje týkajúce sa sprostredkovateľa, si môže dotknutá osoba vyžiadať zaslaním jednoduchej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@calliope.style

Typy a účely spracúvania osobných údajov

Údaje prehliadania
 Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tejto webovej stránky získavajú počas svojej riadnej prevádzky niektoré údaje, ktorých prenos je implicitný pri používaní internetových protokolov. Ide o informácie, ktoré sa nezbierajú, aby sa priradili k identifikovaným dotknutým osobám, ale zo svojej podstaty by mohli umožniť identifikáciu používateľov cez spracovanie a prepojenie s údajmi tretích strán.
 Do tejto kategórie údajov spadajú IP adresy alebo domény zariadení používateľov, ktorí sa pripájajú k stránkam, adresy v zápise URI (Uniform Resource Identifier) vyhľadávaných zdrojov, časový údaj vyhľadávania, metóda použitá pri odosielaní žiadosti serveru, veľkosť súboru získaného v odpovedi, numerický kód identifikujúci stav odpovede zo serveru (úspešná, chyba, atď.) a ďalšie parametre spojené s operačným systémom a informačným prostredím používateľa.
 Tieto údaje sa využívajú za jediným účelom, a to získať anonymné štatistické informácie o používaní stránok a kontrolovať ich správne fungovanie. S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v časti „poskytovanie a prenos údajov“, tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám a nedochádza k ich šíreniu.
Cookies
 „Cookie“ je malý textový súbor, ktorý pošle WWW server webovému prehliadaču na počítači používateľa a jeho úlohou je informovať server o otvorení určitých webových stránok používateľom, a iných prípadných správach, ktoré získa z parametrov, ktoré je systém schopný prečítať prostredníctvom funkcií na webovej stránke. Cookies sa delia na „relačné“ (alebo časovo obmedzené, ktoré sa vymažú po zatvorení prehliadača) alebo „trvalé“ (ostávajú uložené na pevnom disku používateľa, ak ich samotný používateľ nevymaže).
 Tieto stránky využívajú relačné cookies a trvalé cookies na:

  • sledovanie anonymného prehliadania;
  • zlepšenie vyhľadávania v rámci webovej stránky;
  • prispôsobenie služieb;
  • analýzu súhrnných údajov o návštevnosti webovej stránky.

Trvalé cookies, ktoré používame môžu ukladať osobné identifikačné údaje výhradne v prípade, ak sa používateľ zaregistruje na webovej stránke alebo súhlasil s uložením osobných identifikačných údajov, ktoré vložil na tejto webovej stránke. V opačnom prípade náš server iba rozpozná, že sa neidentifikovaný návštevník s určitým cookie vrátil na webové stránky.

S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v časti „poskytovanie a prenos údajov“ sa tieto údaje neposkytujú tretím stranám a nedochádza k ich šíreniu.
 Používateľ má v závislosti od používaného webového prehľadávača možnosť zakázať alebo selektívne súhlasiť s používaním cookies. V takom prípade nemôže byť prehliadavanie rovnako jednoduché, niektoré funkcie stránok nemusia byť k dispozícii a niektoré webové stránky sa nemusia zobrazovať správne.

Pre úplné informácie kliknite tu.

Údaje dobrovoľne poskytované používateľom
 Od používateľa sa vyžadujú osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa. atď.) iba v prípade, ak sa chce s nami skontaktovať alebo využiť služby ponúkané na našich stránkach. V takých prípadoch sa poskytujú príslušné informácie a v prípadoch, kedy je to potrebné, sa vyžiada osobný súhlas. Spracúvanie osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou sa vykoná v súlade s postupmi uvedenými v tomto vyhlásení a so špecifickými informáciami, ktoré sa čas od času sprístupňujú.

Spôsob spracúvania

Osobné údaje sa spracúvajú pomocou manuálnych a IT nástrojov s cieľom dosiahnuť účely, na ktoré boli zhromaždené. Dodržiavajú sa osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate údajov, nedovolenému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu.
 Spracúvanie údajov bude uskutočňovať personál priamo zamestnaný v Teddy S.p.A. a/alebo fyzický či právnicky subjekt osobitne vybraný tieto účely, ako sú poverené osoby, sprostredkovatelia a spracovateľské subjekty.

Právny základ

Údaje spracúvané prostredníctvom tejto webovej stránky a služby sprístupnené prostredníctvom tejto webovej stránky sa spracúvajú na základe súhlasu a/alebo na základe zmluvných dohôd.

Príjemcovia

Príjemcami spracovania sú všetci používatelia webovej stránky alebo služieb sprístupnených prostredníctvom nej, vo veku nad 16 rokov alebo vo veku 18 a viac rokov, ak si to vyžadujú individuálne vyhlásenia.

Nepovinná povaha poskytovania údajov

Užívateľ sa môže slobodne rozhodnúť, či poskytne svoje osobné údaje spoločnosti Teddy S.p.A. alebo nie prostredníctvom tejto webovej stránky a/alebo služieb s ňou spojených. Neposkytnutie osobných údajov, ako je uvedené od prípadu k prípadu v informáciách poskytnutých používateľovi, môže pre Teddy S.p.A. viesť k znemožneniu poskytnúť požadovanú službu.

Komunikácia a prenos údajov

Poskytnuté údaje sa v žiadnom prípade nebudú šíriť ani oznamovať tretím stranám s výnimkou tých, ktorých právo na prístup k údajom je uznané zákonom alebo na základe nariadení orgánov a subjektov, vrátane externých a/alebo zahraničných, ktorých nástrojové a/alebo doplnkové činnosti k ponúkaným službám a výhodám, ktoré sú s nimi spojené využíva Teddy S.p.A.

Upozorňujeme, že na účely poskytnutia uvedených služieb sa zozbierané údaje môžu preniesť na servery, ktoré sa môžu nachádzať v krajinách mimo EÚ. V takom prípade Teddy S.p.A. zaručí vhodné bezpečnostné opatrenia založené na ustanoveniach nariadenia. Bližšie informácie si môže dotknutá osoba vyžiadať zaslaním jednoduchej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@calliope.style.

Doba spracúvania

Ak nie je v jednotlivých informáciách uvedené inak, spracúvanie osobných údajov bude trvať počas celého obdobia, v ktorom dotknutá strana používa tento web a služby poskytované prostredníctvom tohto webu. V prípade odvolania súhlasu budú osobné údaje uložené u Teddy S.p.A. na preukázanie splnenia svojich povinností až do ich premlčania.

Práva dotknutých osôb

Subjekty, na ktoré sa osobné údaje vzťahujú, môžu kedykoľvek uplatniť svoje uznané práva voči prevádzkovateľovi údajov v zmysle čl. 15 a 22 nariadenia a platných vnútroštátnych právnych predpisov o spracúvaní osobných údajov. Môžu predovšetkým:

  1. a) získať prístup k údajom a potvrdiť si, či údaje, ktoré sa ich týkajú, existujú alebo nie aj keď ešte nie sú zaregistrované, a získať informáciu o nich v zrozumiteľnej forme;
  2. b) získať prístup k pôvodu osobných údajov, účelu a metódam ich spracúvania; logike uplatňovanej v prípade spracúvania vykonaného pomocou elektronických nástrojov; identifikačným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľov a určeného zástupcu; subjektom alebo kategóriam subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo ktoré sa o nich môžu dozvedieť, ako je určený zástupca na území štátu, sprostredkovatelia alebo poverená osoba.
  3. c) získať prístup pre aktualizáciu, opravu alebo integráciu údajov, ako aj ich prenosnosť;
  4. d) dosiahnuť vymazanie, obmedzenie, anonymný prenos alebo zablokovanie spracúvaných údajov, vrátane údajov, u ktorých uchovávanie nie je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo následne spracúvané;
  5. e) mať osvedčenie o tom, že vyššie uvedené operácie boli oboznámené subjektom, ktorým boli údaje oznámené alebo šírené, okrem prípadu, keď sa toto splnenie ukáže ako nemožné alebo zahŕňa použitie prostriedkov zjavne neprimeraných chránenému právu;
  6. f) úplne alebo čiastočne z legitímnych dôvodov namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, aj keď to súvisí s účelom zberu a so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, za účelom odoslania reklamy alebo priameho predaja alebo za účelom prieskumu trhu alebo komerčnej komunikácie.

Dotknutá osoba má právo vzniesť sťažnosť na príslušnom orgáne dohľadu (v Slovenskej republike ide o „Úrad na ochranu osobných údajov“ a v Taliansku „Garante per la protezione dei dati“

Okrem toho má dotknutá osoba právo kedykoľvek zrušiť súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Dotknutá osoba sa pri uplatňovaní týchto práv môže obrátiť priamo na prevádzkovateľa údajov písomne ​​na túto e-mailovú adresu: dpo@calliope.style

NEWSLETTER OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA

Používanie osobných údajov na zasielanie newsletterov a/alebo obchodnej komunikácie sa uskutoční iba so súhlasom používateľa.

Na zastavenie zasielania newsletterov a/alebo obchodnej komunikácie e-mailom stačí postupovať podľa pokynov uvedených v poslednom prijatom e-maile alebo poslať e-mailovú správu na adresu help@calliope.style s uvedením: „Clp“, mena, priezviska a e-mailovej adresy, na ktorej si želá zrušiť odber. Po prijatí e-mailu adresu odstránime.

Ak chcete prestať prijímať textové správy, jednoducho z čísla, na ktorom chcete zrušiť odber odošlite textovú správu „zrušiť“ (bez úvodzoviek) na toto číslo +393666369292.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Akékoľvek bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov vykonávaného prostredníctvom tejto stránky a/alebo služieb s ňou spojených, môžu byť vyžiadané písomne ​​na e-mailovej adrese dpo@calliope.style alebo písomne na adrese Teddy S.p.A., via Coriano č. 58, Grosrimini, blok 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430.

 

Verzia aktualizovaná 16. novembra 2020

 

Priestor pre užívateľa