PROPISI O PROGRAMU LOJALNOSTI BRENDA CALLIOPE

Poštovani kupci, u nastavku su propisi koji se odnose na naš program lojalnosti.

1) Promoter

Promoter programa lojalnosti brenda Calliope, koji će se sprovoditi izdavanjem posebne kartice vernosti, je kompanija Teddy S.p.A. sa sedištem u Riminiju (RN - Italija), Via Coriano br. 58, PIB 00953910403.

2) Korisnici programa lojalnosti brenda Calliope i kartice vernosti

Korisnici programa lojalnosti brenda Calliope, a samim tim i kartice vernosti su svi potrošači stariji od 18 godina koji kupuju u Calliope prodavnicama.

Maloletna lica imaju pravo da učestvuju u programu lojalnosti u skladu sa zakonima Republike Srbije, pri čemu prijavu za konkurs u njihovo ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj deteta ili osoba koju je odredio zakonski zastupnik ili staratelj, uz saglasnost za prikupljanje i obradu njegovih podataka i podataka navedenog maloletnog lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik 87/2018).

3) Šta je to kartica vernosti?

Kartica vernosti omogućava vlasniku da učestvuje u programu lojalnosti brenda Calliope i tačnije, u svim promotivnim kampanjama posvećenim vlasnicima kartice vernosti, u skladu sa važećim propisima koji su svaki put dostupni u prodavnicama koje učestvuju i objavljeni na veb sajtu www.calliope.style.

Kartica vernosti može biti povezana sa samo jednom osobom. Vlasnik kartice ima pravo na samo jednu karticu vernosti i mora je koristiti samo u lične, a ne u komercijalne svrhe.

4) Izdavanje kartice vernosti

Kartica vernosti se izdaje potpuno besplatno, nakon što se odgovarajući prijavni formular popuni tačno, potpuno i istinito. Formular se može naći u svim Calliope prodavnicama. Kupci se u nekim situacijama, kada je to omogućeno, mogu prijaviti putem veb sajta www.calliope.style ili preko mobilne aplikacije Calliope ili drugih vidova komunikacije.

Neispunjavanje obrasca ili nepotpuno i/ili neistinito popunjavanje obrasca, kao i odsustvo komunikacije ili nepotpuno i/ili neistinito prenošenje podataka, podrazumevaće nemogućnost izdavanja ili opoziv same kartice. Vlasnik kartice se takođe obavezuje da će odmah obavestiti kompaniju Teddy S.p.A. o svim promenama ličnih podataka.

Lične podatke koje dostavi vlasnik kartice će obrađivati Teddy S.p.A. u skladu sa odredbama Uredbe EU 2016/679 i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik 87/2018) koji regulišu sigurnost i obradu ličnih podataka, kako je definisano u politici privatnosti koja se daje podnosiocima prijave za program lojalnosti brenda Calliope u vreme prijave, a takođe je data kao fusnota ovih propisa (i ona čini njihov sastavni i značajni deo).

5) Korišćenje kartice vernosti

Da bi u potpunosti iskoristili prednosti koje nudi kartica vernosti, vlasnici treba da pokažu karticu ili, ako je i kada je dostupna, kod za mobilnu aplikaciju,  a pre toga se izdaje račun za proizvode kupljene u prodavnici Calliope. Kada i ako postoji ta mogućnost, za kupovine izvršene na veb sajtu www.calliope.style, potrebno je uneti identifikacione detalje sa kartice vernosti kada se vlasniku ponudi mogućnost tokom procesa kupovine.

Iz bezbednosnih razloga nije moguće koristiti istu karticu vernosti za više od pet transakcija u jednom danu.

6) Važenje i otkazivanje programa lojalnosti i kartice vernosti

Program lojalnosti brenda Calliope, poput odgovarajuće kartice vernosti i, ako i kada je dostupna mobilna aplikacija, nemaju rok trajanja, ali Teddy S.p.A. zadržava pravo da ih opozove u bilo koje vreme i bez prethodne najave, kao i u slučaju da se koriste za prevarne radnje, na netačan način ili na način koji može biti štetan za Teddy S.p.A., a takođe i u slučaju upotrebe pomenutog alata kršeći ove propise.

Povlačenje kartice vernosti podrazumeva poništavanje kartice i otkazivanje svih prikupljenih pogodnosti koje nisu iskorišćene. Teddy S.p.A. zadržava pravo da zahteva vraćanje svih prikupljenih pogodnosti koje nisu iskorišćene (bodova, nagrada, popusta, itd.), kao i pravo da pokrene zakonski postupak protiv vlasnika povučene kartice.

7) Gubitak, oštećenje, krađa, neispravno funkcionisanje, falsifikovanje ili manipulacija kartice vernosti

U slučaju gubitka, oštećenja, krađe ili neispravnog rada kartice vernosti, njen vlasnik mora odmah o tome da obavesti kompaniju Teddy S.p.A.,  koja  se nakon provere identiteta vlasnika, obavezuje da će otkazati i zameniti staru karticu vernosti novom i da će na novu karticu preneti sve prikupljene pogodnosti koje nisu iskorišćene.

Teddy S.p.A. zadržava pravo da proveri važenje bilo koje kartice vernosti i da odbije sve falsifikovane  kartice ili kartice koje su na bilo koji drugi način izmenjene.

Kompanija Teddy S.p.A. nije odgovorna za bilo kakvu prevarnu, nepravilnu ili nezakonitu upotrebu kartice vernosti.

Kompanija Teddy S.p.A. nije odgovorna za bilo koje posledice, direktne ili indirektne, povezane sa neispravnošću kartice vernosti ili sistemima za njeno upravljanje koji ne zavise od sopstvenih želja. U svakom slučaju, Teddy S.p.A. se obavezuje da će učiniti sve što je moguće kako bi  se vlasnicima garantovala nadoknada svih prikupljenih pogodnosti koje nisu iskorišćene.

8) Vraćanje kartice vernosti

Vlasnik kartice vernosti može je u bilo koje vreme da vrati kompaniji Teddy S.p.A.

Vraćanje kartice podrazumeva odricanje svih prikupljenih pogodnosti koje nisu iskorišćene.

9) Promene propisa

Teddy S.p.A. zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni uslove i odredbe programa lojalnosti brenda Calliope, u skladu sa vlastitom neopozivom odlukom i bez ikakvog pisanog obaveštenja vlasnicima kartice vernosti. U slučaju promena uslova programa lojalnosti, novi propisi će odmah biti dostupni vlasnicima kartica u Calliope prodavnicama i biće objavljeni na veb sajtu www.calliope.style. Stoga ljubazno pozivamo zainteresovane kupce da posećuju ove veb stranice kako bi se uverili da su u toku sa bilo kojim promenama.

10) Prihvatanje propisa

Potpisivanje obrasca prijave za program brenda Calliope i/ili učestvovanje u programu, ako je i kada je dostupno, takođe putem veb sajta www.calliope.style ili putem mobilne aplikacije ili drugih načina komunikacije, podrazumeva potpuno i bezuslovno prihvatanje svih klauzula sadržanih u propisima, a koje su dostupne vlasnicima kartica u Calliope prodavnicama, objavljene su na veb sajtu www.calliope.style, a mogu se naći i u posebnom odeljku mobilne aplikacije i biće predate sa obrascem za prijavu kada se izdaje kartica vernosti.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštovani kupci,

U skladu sa Uredbom EU 2016/679 i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik 87/2018) koji regulišu bezbednost i obradu vaših ličnih podataka, želimo da vas obavestimo da će se lični podaci koje ste nam dali ili koje smo dobili kada ste se prijavili za program lojalnosti brenda Calliope obrađivati u skladu sa gore navedenim zakonima i propisima, u skladu sa principima pravičnosti, zakonitosti, transparentnosti i zaštite vaše privatnosti, kako definišu gore navedeni zakoni.

Program lojalnosti brenda Calliope je projekat lojalnosti kompanije Teddy S.p.A. (italijanska kompanija) sa sedištem u Riminiju (RN), Ulica Coriano br. 58, koja je vlasnik brenda Calliope,  a koja u Srbiji ima saradnju sa lokalnim saradnicima.

Prikupljanje i obrada podataka

U Srbiji lične podatke prikuplja Garbino doo u ime kompanije Teddy S.p.A., sa sedištem u Beogradu, ulica Kneza Mihaila br. 28. Podaci prikupljeni u Srbiji će se slati u Teddy S.p.A., nakon čega će ta kompanija obrađivati podatke u skladu sa Uredbom EU 2016/679 i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik 87/2018).

Rukovalac podataka

Rukovalac podataka je kompanija Teddy S.p.A., koja ima pravo na saradnju sa obrađivačima koji su posebno imenovani u skladu sa važećim zakonima. Korisnik ove usluge može da traži ažuriranu listu obrađivača slanjem elektronske poruke na adresu help@calliope.style.

Svrha obrade

Podaci se obrađuju u sledeće svrhe:

a) za izdavanje kartice vernosti i upravljanje aktivnostima koje se ne mogu obavljati u anonimno i koje su neophodne kako bi se omogućilo korisniku usluge lojalnosti brenda Calliope da povremeno koristi ponuđene i objavljene pogodnosti, uključujući popuste i promocije u prodajnim mestima, prikuplja bodove i koristi druge dodatne usluge koje su na raspolaganju korisniku usluge;

b) za direktni marketing, uz dobijanje vašeg prethodne i jasne saglasnosti, slanjem putem elektronske poruke i SMS-a, reklama, informacija i/ili promotivnog materijala koji se odnose na marke ili proizvode koje isporučuje i/ ili promoviše brend Calliope, uključujući besplatne poklone i besplatne uzorke;

c) za profilisanje podataka u pojedinačnom i/ili zbirnom obliku, uz dobijanje vaše prethodne i jasne saglasnosti, kao i za statističku analizu podataka u svrhu, na primer, analize izbora kupovine ili procene stepena zadovoljstva proizvodima i uslugama koji se nude. „Profilisanje“ je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi za procenu određene osobine ličnosti, posebno u svrhu analize ili predviđanja fizičkih performansi pojedinca, njegovog ili njenog ekonomskog položaja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja. Korisnik usluge može zatražiti dodatne informacije u vezi sa logikom koja se primenjuje, kao i o značaju i slanjem elektronske poruke na adresu help@calliope.style.

Metode obrade

Podaci će se prikupljati i obrađivati u Srbiji od strane gore spomenutih obrađivača u ime kompanije  Teddy S.p.A., korišćenjem elektronskih uređaja i/ili u papirnom obliku, u gore navedene svrhe, a sledeći - takođe tokom prenosa podataka (putem interneta) u kompaniju Teddy S.p.A. - odgovarajuće procedure i mere kako bi se zaštitila privatnost pojedinca čiji se podaci obrađuju, a sve u skladu sa Ugovorom o prenosu ličnih podataka.

Obrada podataka od strane kompanije Teddy S.p.A. će se vršiti uz pomoć elektronskih uređaja i/ili u papirnom obliku isključivo u skladu sa gore navedenim ciljevima i sledeći odgovarajuće procedure i mere kako bi se zaštitila privatnost pojedinca čiji se podaci obrađuju.

Pravni osnov

Gore navedena obrada podataka zasniva se na prihvatanju programa lojalnosti brenda Calliope i na saglasnosti korisnika usluge.

Priroda dostavljanja podataka i njihovog korišćenja

U pogledu svrha koje su navedene pod tačkom a) prethodnog stava, dostavljanje ličnih podataka nije obavezno, ali je neophodno i neizbežno za izdavanje kartice lojalnosti. Ako se podaci ne dostave, kartica se ne može izdati.

S obzirom na svrhe navedene pod tačkama b) i c) prethodnog stava, dostavljanje ličnih podataka nije obavezno, a odbijanje da se oni dostave i da se da saglasnost za njihovo korišćenje onemogućava Rukovaoca podatka da sprovodi direktni marketing i aktivnosti profilisanja podataka, ali ne isključuje mogućnost da korisnik usluge dobije karticu vernosti i da koristi pogodnosti koje su povezane sa njom.

Obradu podataka će vršiti zaposleni u Rukovaocu podataka i/ili obrađivači koje posebno imenuje Rukovalac podataka u skladu sa postojećim zakonima, primenjujući odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka, koje organizuju rukovalac i obrađivači.

Lični podaci se neće ni pod kojim okolnostima otkrivati trećim licima, osim onim licima koja prema zakonu imaju pravo na pristup podacima ili ako tako nalože nadležni organi. Drugi izuzeci obuhvataju pojedince, uključujući spoljne saradnike ili zaposlene na drugim lokacijama u svetu koje zapošljava Rukovalac podataka za vršenje aktivnosti koje se odnose na poslovne procese i/ili pomoćne aktivnosti koje se odnose na upravljanje programom lojalnosti brenda Calliope, kao i na pružanje usluga i pogodnosti koje su povezane sa tim, uključujući dobavljače softverskih rešenja, veb aplikacija i usluga skladištenja koji se takođe pružaju preko računarskih „klaud“ sistema. U skladu sa odredbama programa lojalnosti brenda Calliope, prikupljeni podaci mogu se prenositi i na servere koji se nalaze u drugim zemljama. U ovom slučaju, Teddy S.p.A. će garantovati nivo sigurnosti koji je jednak ili na višem nivou od onoga što propisuje Uredba  EU 2016/679 i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Sl. glasnik 87/2018).

Trajanje obrade

Podaci će se obrađivati u periodu u kom korisnik usluge učestvuje u programu lojalnosti brenda Calliope. Ako korisnik usluge odustane od programa lojalnosti brenda Calliope, kompanija Teddy S.p.A. će podatke skladištiti sa jedinom svrhom da dokaže ispunjavanje svojih obaveza (do kraja perioda propisivanja obaveza).

Lice zaduženo za zaštitu podataka

Korisnik usluge može zatražiti ažurirane informacije o licu zaduženom za zaštitu podataka (ako je predloženo) slanjem elektronske poruke na adresu dpo@calliope.style.

Prava korisnika usluge

Lica na koje se lični podaci odnose mogu u bilo kom trenutku ostvariti svoja prava prema Rukovaocu podataka u skladu sa postojećim propisima (članovi 15-22 Uredbe EU 2016/679 i člana 21-40 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije). Konkretno u cilju ostvarivanja:

a) prava na pristup podacima i dobijanja potvrde o postojanju, ili na neki drugi način, ličnih podataka koji se odnose na njih, i na dobijanje svih informacija u vezi sa datom obradom;

b) prava da se utvrde svrhe i metode obrade, lični podaci Rukovaoca podataka, drugih „rukovalaca“ i „predstavnika“ i „obrađivača“ imenovanih u skladu sa zakonom, kategorije o ličnim podacima koji su u pitanju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni;

c) prava da zatraži od rukovaoca ispravku ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade istih ili da prigovori takvoj obradi, kao i da ostvari mogućnost prenošenja podataka;

d) ako je on/on dao/la saglasnost, prava da bude upoznat/a sa postojanjem automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje i da, bar u tim slučajevima, dobije smislene informacije o logici koja se primenjuje, kao i o značaju i predviđenim posledicama takve obrade.

Korisnik usluge ima pravo da podnese prigovor nadzornom organu u Srbiji i Italiji u skladu sa zakonom.

Korisnik usluge ima pravo da u bilo kom trenutku povuče svoju saglasnost.

Da bi ostvario gore navedena prava i zatražio bilo kakve dodatne informacije, korisnik usluge može poslati elektronsku poruku na adresu dpo@calliope.style ili da se obradi obrađivaču podataka koji će obavestiti rukovaoca podataka u roku od 24 sata.

 

Teddy S.p.A.

Login