POLITIKA PRIVATNOSTI

Kompanija Teddy S.p.A. posvećuje najveću moguću pažnju poverljivosti, zaštiti i bezbednosti podataka o ličnosti koji se odnose na lica sa kojima stupa u kontakt.

U skladu sa tim, preporučujemo korisnicima ovog sajta da prvo pregledaju sve odeljke ovog dokumenta u kojem su opisani načini upravljanja sajtom koji se odnose na obradu podataka o ličnosti posetilaca sajta.

Ovaj dokument ima i informativnu funkciju, u skladu sa članom 13 Uredbe EU 2016/679 i sa primenjivim nacionalnim propisima kojima se uređuje obrada podataka o ličnosti, a namenjen je svima koji ostvaruju interakciju sa veb-uslugama kompanije Teddy S.p.A, dostupnim putem interneta na adresi www.calliope.style.

Ovo obaveštenje se izdaje i važi isključivo za ovaj sajt, a ne i za druge veb-sajtove ka kojima vode linkovi sa ovog sajta i koje korisnik može da poseti. Kompanija Teddy S.p.A. nema nikakvu kontrolu nad takvim sajtovima niti nad procedurama koje oni primenjuju u pogledu poverljivosti podataka. Shodno tome, preporučujemo da pregledate standarde poverljivosti svih subjekata sa kojima stupate u kontakt pre davanja ličnih informacija.

Kontrolor podataka

Kontrolor obrade podataka o ličnosti je kompanija Teddy S.p.A., sa registrovanim sedištem na adresi via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, faks +39 0541 383430, email dpo@calliope.style.

Službenik za zaštitu podataka

Zainteresovana lica mogu da dobiju podatke o službeniku za zaštitu podataka, ako postoji, slanjem jednostavnog zahteva na email adresu dpo@calliope.style.

Vrste obrađivanih podataka i ciljevi obrade

Podaci o navigaciji
Informacioni sistemi i softverske procedure koji se koriste za funkcionisanje ovog veb-sajta tokom uobičajenog rada preuzimaju određene podatke čiji prenos je potreban za korišćenje protokola komunikacije putem interneta. Reč je o informacijama koje se ne prikupljaju radi povezivanja sa identifikovanim zainteresovanim licima, ali koje bi zbog svoje prirode mogle da omoguće identifikaciju korisnika putem obrade i povezivanja sa podacima trećih strana.
U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili imena domena uređaja korisnika koji pristupaju sajtu, adrese u formatu URI (Uniform Resource Identifier) zahtevanih resursa, vreme zahteva, način slanja zahteva serveru, veličina dobijene datoteke, numerički kôd sa statusom odgovora servera (uspešno, greška itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sistem i informaciono okruženje korisnika.
Ovi podaci se koriste jedino u cilju prikupljanja anonimnih statističkih informacija o korišćenju sajta i radi kontrolisanja pravilnog funkcionisanja. Izuzev slučajeva koji su izričito navedeni u odeljku „deljenje i prenos podataka”, ovi podaci se ne dele i ne prenose trećim stranama.
Kolačići
„Kolačić” je tekstualna datoteka malih dimenzija koja se sa veb-servera prebacuje na uređaj korisnika i ima za cilj da serveru dostavi informacije o pristupanju korisnika veb-stranici i o drugim novostima koje dobija od čitljivih parametara sistema pomoću funkcija veb-stranice. Kolačići mogu biti „privremeni” (kolačići sesije koji se brišu po završetku sesije) ili „trajni” (ostaju sačuvani na hard-disku korisnika ako ih korisnik ne izbriše).
Ovaj sajt koristi kolačiće sesije i trajne kolačiće za sledeće:

  • praćenje sesija anonimne navigacije;
  • poboljšavanje navigacije u okviru sajta;
  • personalizovanje usluga;
  • zbirno analiziranje modela saobraćaja na sajtu.

Trajni kolačići koje koristimo mogu da čuvaju podatke o ličnosti koji mogu otkriti identitet isključivo u slučaju da je korisnik registrovan na sajtu ili da je dao saglasnost sa čuvanjem podataka o ličnosti koji mogu otkriti identitet i koje je sam naveo na sajtu. U suprotnom, naš server može da utvrdi samo da se neidentifikovani posetilac sa određenim kolačićem vratio na sajt.

Izuzev slučajeva koji su izričito navedeni u odeljku „deljenje i prenos podataka”, ovi podaci se ne dele i ne prenose trećim stranama.
U zavisnosti od korišćenog pregledača, korisnik može da onemogući ili da selektivno prihvati korišćenje kolačića. U tom slučaju, korišćenje sajta možda neće biti jednako jednostavno. Neke funkcije sajta možda neće biti dostupne, a neke veb-stranice se možda neće ispravno prikazivati.

Kliknite ovde da biste pročitali kompletan tekst obaveštenja.

Podaci koje korisnik dostavlja dobrovoljno
Korisnicima tražimo podatke o ličnosti (npr. ime, prezime, email adresu itd.) samo kada žele da stupe u kontakt sa nama ili da koriste usluge koje se nude na našem sajtu. U takvim slučajevima, korisnik dobija odgovarajuće obaveštenje, a po potrebi mu tražimo saglasnost. Obrada podataka koje daje korisnik vrši se u skladu sa svrhama i na načine navedene u ovom obaveštenju, kao i u posebnim obaveštenjima koja povremeno stavljamo na raspolaganje.

Način obrade podataka

Podaci o ličnosti se obrađuju primenom manuelnih i informacionih alatki radi ostvarivanja ciljeva prikupljanja. Određene mere bezbednosti se poštuju radi sprečavanja gubitka podataka, nedozvoljene ili nepravilne upotrebe i neovlašćenog pristupa.
Obradu podataka vrše lica koja su direktno zaposlena u kompaniji Teddy S.p.A. i/ili fizička ili pravna lica koje kompanija angažuje u tom cilju, imenovana odgovorna lica i njihovi zaposleni na poslovima obrade podataka.

Pravna osnova

Podaci koji se obrađuju putem ovog veb-sajta i usluge koje se preko njega stavljaju na raspolaganje obrađuju se na osnovu saglasnosti i/ili na osnovu ugovornih odredbi.

Lica čiji se podaci obrađuju

Lica čiji se podaci obrađuju su svi korisnici veb-sajta ili usluga koje sajt stavlja na raspolaganje, a koji imaju više od 16 godina odnosno više od 18 godina ako je to predviđeno odgovarajućim propisima.

Fakultativnost davanja podataka

Korisnik ima mogućnost da odluči da li će podatke o ličnosti dati kompaniji Teddy S.p.A. preko ovog veb-sajta i/ili usluga povezanih sa njim. Nedavanje podataka, kao što je navedeno u pojedinačnim slučajevima u obaveštenjima dostavljenim korisniku, može da podrazumeva da kompanija Teddy S.p.A. neće moći da pruži traženu uslugu.

Deljenje i prenos podataka

Dostavljeni podaci ni u kom slučaju neće biti preneti niti deljeni sa trećim stranama, osim u slučaju lica kojima je pristup podacima omogućen odredbama zakona ili nalogom nadležnih organa, kao i eksternim i/ili inostranim subjektima čije usluge kompanija Teddy S.p.A. koristi u cilju obavljanja opeativnih i/ili dodatnih aktivnosti u vezi sa ponuđenim uslugama ili sa njima povezanim pogodnostima, uključujući dobavljače softvera, veb-aplikacija i usluga skladištenja koje se pružaju i putem računarstva u oblaku.

Osim toga, da bismo pružali gorenavedene usluge, prikupljeni podaci će se možda prenositi na servere koji se nalaze van Evropske unije. U tom slučaju, kompanija Teddy S.p.A. garantuje preduzimanje odgovarajućih mera bezbednosti u skladu sa odredbama Uredbe. Zainteresovana lica mogu da dobiju dodatne informacije slanjem jednostavnog zahteva na email adresu dpo@calliope.style.

Trajanje obrade

Ako nije drugačije navedeno u pojedinačnim obaveštenjima, obrada podataka o ličnosti se vrši tokom celokupnog perioda u kojem korisnik koristi ovaj veb-sajt i usluge koje se preko njega pružaju. U slučaju povlačenja saglasnosti, kompanija Teddy S.p.A. čuva podatke o ličnosti u cilju ispunjavanja svojih obaveza sve do isteka perioda zadržavanja podataka.

Prava zainteresovanih lica

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose u svakom trenutku mogu da ostvare prava koja su im priznata pred kontrolorom podataka u skladu sa članovima 15–22 Uredbe i nacionalnim propisima koji uređuju obradu podataka o ličnosti. Konkretno, oni mogu:

  1. a) da ostvare pristup podacima i da dobiju potvrdu o postojanju odnosno nepostojanju podataka koji se na njih odnose, čak i ako još uvek nisu registrovani, kao i da o tome dobiju obaveštenje u razumljivom formatu;
  2. b) da dobiju informacije o poreklu podataka o ličnosti, kao i o svrsi i načinima obrade; o primenjenom metodu u slučaju da je izvršena obrada pomoću elektronskih alatki; o podacima koji mogu otkriti identitet vlasnika podataka, o odgovornim licima i o imenovanom predstavniku; o subjektima ili o kategorijama subjekata kojima podaci o ličnosti mogu da se saopšte ili koji mogu da ih saznaju kao imenovani predstavnici na državnoj teritoriji, odgovorna lica ili zaposleni;
  3. c) da zahtevaju ažuriranje, ispravku ili dopunu podataka, kao i njihovu prenosivost;
  4. d) da zahtevaju brisanje, ograničenje, anonimizaciju ili blokiranje obrađenih podataka, uključujući one čije čuvanje nije neophodno za svrhe u koje su prikupljeni ili naknadno obrađeni;
  5. e) da dobiju potvrdu da su sa prethodno navedenim radnjama upoznata lica kojima su podaci preneti odnosno sa kojima su deljeni, osim u slučaju da je obavljanje takvog postupka nemoguće ili da zahteva upotrebu nesrazmernih sredstava u odnosu na zaštićeno pravo;
  6. f) da iz legitimnih razloga podnesu prigovor radi prekida obrade podataka o ličnosti koji se na njih odnose, delimično ili u celosti, iako su neophodni za svrhu prikupljanja, kao i prekida obrade podataka o ličnosti koji se na njih odnose, a u cilju slanja reklamnih materijala ili materijala za direktnu prodaju ili u svrhe istraživanja tržišta ili komercijalna obaveštenja.

Zainteresovano lice takođe ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu, koji je u Italiji Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti (Garante per la protezione dei dati personali).

Zainteresovano lice pored toga ima pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost datu za obradu podataka.

Da bi ostvarilo takva prava, zainteresovano lice može da se obrati direktno kontroloru podataka putem sledeće email adrese: help@calliope.style.

BILTEN I KOMERCIJALNA OBAVEŠTENJA

Korišćenje podataka o ličnosti radi slanja biltena i/ili komercijalnih obaveštenja obavljaće se isključivo uz prethodno dobijenu saglasnost korisnika.

Da biste obustavili slanje biltena i/ili komercijalnih obaveštenja putem email-a, dovoljno je da pratite uputstva navedena u poslednjem dobijenom email-u ili da pošaljete email na help@calliope.style sa naznakom „Clp”, imenom, prezimenom i email adresom na koju više ne želite da vam šaljemo obaveštenja. Kada dobijemo email, otkazaćemo slanje.

Da biste obustavili slanje SMS-a, dovoljno je da sa broja na koji više ne želite da dobijate poruke pošaljete SMS u kojem ćete napisati „izbriši me” (bez navodnika) na sledeći broj +393666369292.

KONTAKT PODACI

Sve dodatne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se vrši putem ovog sajta i/ili usluga povezanih sa njim možete da zatražite tako što ćete nam se obratiti na sledeću email adresu dpo@calliope.style ili slanjem pisma na adresu Teddy S.p.A., via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, faks +39 0541 383430.

Verzija ažurirana 25. maja 2018.

Korisnička oblast