ПРАВИЛА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Teddy S.p.A. обръща максимално внимание на поверителността, защитата и сигурността на личните данни, свързани с хората, с които влиза в контакт.

Поради това потребителят на този сайт е поканен да посети първо всички раздели на този документ, които описват как се управлява сайта с препратка към обработката на лични данни на хората, които го консултират.

Този документ има и информационна функция, съгласно чл. 13 от Регламент 2016/679 на ЕС и приложимото национално законодателство за обработката на личните данни за всички, които взаимодействат с уеб услугите на Teddy S.p.A, достъпни по електронен път на адрес www.calliope.style.

 

Тази информация е предоставена и валидна само за този сайт, а не за други уебсайтове, с които потребителят може да се консултира чрез връзки на сайта. Teddy S.p.A. няма контрол над тези сайтове или процедурите, които те прилагат за зачитане на поверителността на данните и затова ви предлагаме да се консултирате с правилата за поверителност на всички субекти, с които влизате в контакт, преди да предоставите лична информация.

Администратор на данни

Администратор на личните данни е Teddy S.p.A със седалище via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@calliope.style.

Длъжностно лице по защита на данните

Където са налични, данните, отнасящи се до длъжностното лице по защита на данните, могат да бъдат намерени от заинтересованата страна чрез изпращане на обикновена заявка на имейл адреса help@calliope.style.

Видове обработвани данни и цели на обработката

Навигационни данни
 Компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за работа с този уебсайт, придобиват по време на нормалната си работа някои данни, чието предаване е имплицитно при използването на интернет комуникационни протоколи. Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани заинтересовани страни, но която по своето естество може да позволи на потребителите да бъдат идентифицирани чрез обработка и асоцииране на данни, съхранявани от трети страни.
 Тази категория данни включва IP адреси или имена на домейни на устройствата, използвани от потребителите, свързващи се към сайта, отбелязаните адреси в URI (Uniform Resource Identifier) ​​на заявените ресурси, времето на заявката, използвания метод за подаване на заявката до сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровият код, указващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успешен, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с операционната система и ИТ средата на потребителя.
 Тези данни се използват единствено с цел да се получи анонимна статистическа информация за използването на сайта и да се провери правилното му функциониране. С изключение на изрично предвиденото в раздела "Комуникация и пренос на данни", тези данни не се разкриват на трети страни и не се разпространяват.
 Бисквитки
 "Бисквитка" е малък текстов файл, прехвърлен от сървъра в мрежата на потребителското устройство, чиято цел е да информира сървъра за достъпа на потребителя до конкретната уеб страница и всяка друга информация, която той получава от четливите параметри на системата чрез функции, съдържащи се в уеб страницата. Бисквитките могат да бъдат "временни" (или сесийни, изтриват се в края на връзката) или "постоянни" (остават съхранени на твърдия диск на потребителя, освен ако потребителят не ги изтрие).
 Този сайт използва сесийни бисквитки и постоянни бисквитки за:

  • анонимвно проследяване на сесиите за сърфиране;
  • подобряване на навигацията в сайта;
  • персонализиране на услуги;
  • анализиране на моделите на трафик на сайта в обобщена форма.

Постоянните бисквитки, които използваме, могат да съхраняват лични данни за самоличност, само ако потребителят се е регистрирал на сайта или е дал съгласието си за съхранение на данни за лична идентификация, въведени на самия сайт. В противен случай нашият сървър разпознава само дали неидентифициран посетител с тази конкретна бисквитка се е върнал на сайта.

С изключение на изрично предвиденото в раздела "Комуникация и пренос на данни", тези данни не се разкриват на трети страни и не се разпространяват.
 Потребителят има възможност, в зависимост от използвания уеб браузър, да деактивира или да приеме избирателно използване на бисквитки. В този случай навигацията няма да бъде еднакво лесна, някои функции на сайта може да не са налични, а някои уеб страници може да не се показват правилно.

Щракнете тук, за да прочетете пълната информация..

Данни, предоставени доброволно от потребителя
 Личните данни се изискват от потребителя (напр. име, фамилия, имейл адрес и др.) само ако искате да се свържете с нас или да използвате услугите, предлагани на нашия сайт. В такива случаи на потребителя се предоставя подходяща информация в това отношение и в случаите, когато това е необходимо, той се приканва да даде съгласието си. Предоставените от потребителя данни ще бъдат обработвани в съответствие с целите и методите, посочени в тази информация, и със специфичната информация, предоставяна от време на време.

Методи на обработка

Личните данни се обработват с ръчни и ИТ инструменти, за да се постигнат целите, за които са събрани. Спазват се специфични мерки за сигурност за предотвратяване на загуба на данни, незаконна или неправилна употреба и неоторизиран достъп.
 Обработката на данните ще се извършва от персонал, пряко нает от Teddy S.p.A. и/или от физически или юридически лица, конкретно определени от последните като отговорни лица, съответно назначени управители и техни служители, отговарящи за обработката.

Правно основание

Данните, обработвани чрез този уебсайт, и услугите, предоставяни чрез него, се обработват въз основа на съгласие и/или въз основа на договорни споразумения.

Субекти на обработката на данни

Субектите на обработката на данни са всички потребители на уебсайта или услугите, предоставени чрез него, които са на възраст над 16 години или на възраст 18 години или повече там, където се изисква от индивидуална информация.

Незадължителен характер на предоставянето на данни

Потребителят е свободен да реши дали да предостави личните си данни на Teddy S.p.A. чрез този уебсайт и/или свързаните с него услуги. Непредоставянето на данни, както е посочено за всеки отделен случай в информацията, предоставена на потребителя, може да доведе Teddy S.p.A. до невъзможност за предоставяне на исканата услуга.

Комуникация и трансфер на данни

Предоставените данни в никакъв случай няма да бъдат разпространявани или съобщавани на трети страни, с изключение на тези, чието право на достъп до данните е признато по закон или по заповед на властите, както и субекти, включително външни и/или чуждестранни, от които Teddy S.p.A. използва инструментални и/или спомагателни дейности към предлаганите услуги и свързаните с тях предимства, включително доставчици на софтуерни решения, уеб приложения и услуги за съхранение, предоставяни също чрез системи за изчислителни облаци.

Отбелязва се също така, че за да се предоставят гореспоменатите услуги, събраните данни могат да бъдат прехвърлени към сървъри, които могат да се намират в страни извън ЕС. В този случай Teddy S.p.A. ще гарантира подходящи мерки за сигурност въз основа на разпоредбите на регламента. Допълнителна информация може да бъде намерена от заинтересованата страна чрез изпращане на обикновена заявка на имейл адреса help@calliope.style.

Продължителност на обработката

Освен ако не е посочено друго в индивидуалната информация, обработката на лични данни ще се извършва за целия период, през който заинтересованата страна ще използва този уебсайт и услугите, предоставяни чрез него. В случай на оттегляне на съгласие личните данни ще се съхраняват от Teddy S.p.A. с цел да докажат изпълнението на собствените си задължения, до давност на същите.

Права на заинтересованите страни

Субектите, за които се отнасят личните данни, могат по всяко време да упражнят дадените им права пред Администратора на данни съгласно чл. 15 до 22 от Регламента и приложимото национално законодателство относно обработката на лични данни. По-специално те могат:

а) да имат достъп до данните и да имат потвърждение за съществуването или не на лични данни, отнасящи се до тях, дори ако все още не са регистрирани, и да получат комуникация в разбираема форма;

б) да получат информация за произхода на личните данни, целите и методите на обработка; за логиката, приложена в случай на обработване на данни, проведено с помощта на електронни инструменти; за идентификационните данни на собственика, за управителите и за определения представител; за субектите или категориите субекти, на които личните данни могат да бъдат съобщени или, които могат да научат за тях в качеството на назначен представител на територията на държавата, мениджъри или агенти;

в) да получат актуализиране, коригиране или интегриране на данните, както и преносимостта на същите;

г) получаване на анулиране, ограничаване, трансформиране в анонимна форма или блокиране на обработваните данни, включително тези, които не е необходимо да се съхраняват за целите, за които данните са събрани или обработени впоследствие;

д) да им е удостоверено, че гореспоменатите операции са били доведени до знанието на тези, на които данните са били съобщени или разпространени, освен в случаите, когато това изпълнение се окаже невъзможно или включва използването на средства, явно неприложими със защитеното право;

е) да възразяват, изцяло или частично, по законови причини, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до тях, дори ако са свързани с целта на събирането, и срещу обработването на лични данни, отнасящи се до тях, с цел изпращане на рекламни материали или директни продажби, или за извършване на проучване на пазара, или търговска комуникация.

Заинтересованата страна също има право да подаде жалба до надзорен орган, който в Италия е „Гарантът за защита на личните данни“.

Заинтересованата страна също има право по всяко време да отмени даденото съгласие за обработка на данни.

За да упражни тези права, заинтересованата страна може да се свърже директно с Администратора на данни, като пише на следния имейл адрес: help@calliope.style.

БЮЛЕТИНИ И ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

Използването на лични данни за изпращане на бюлетини и/или търговски съобщения ще се извършва само със съгласието, дадено от потребителя.

За да спрете изпращането на бюлетини и/или търговски съобщения по електронна поща, просто следвайте инструкциите, съдържащи се в последния получен имейл или като изпратите имейл на help@calliope.style, като посочите: "Clp", име, фамилия и имейл адрес, на който да бъде спряно изпращането на съобщения. След получаване на имейла ще пристъпим към прекратяването.

За да спрете изпращането на текстови съобщения, просто изпратете текстово съобщение от номера, на който искате да спрете да получавате съобщения, като изпратите думата "cancellami" (без кавички) на следния номер +393666369292.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Всякаква допълнителна информация относно обработката на лични данни, извършена чрез този сайт и/или свързаните с него услуги, може да бъде поискана, като пишете на имейл адреса help@calliope.style или като пишете на Teddy S.p.A., на адрес: via Coriano n. 58, Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430, email help@calliope.style.

 

Версията е актуализирана на 25 май 2018 г.